ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

โอวัลตินลายพิเศษ...ซื้อครบลุ้นรับรางวัล

1

เงื่อนไขกิจกรรม  โอวัลตินลายพิเศษ...ซื้อครบลุ้นรับรางวัล 

1. กิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม  โอวัลตินลายพิเศษ...ซื้อครบลุ้นรับรางวัล  ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้จัดกิจกรรม 

2. กติกาการร่วมสนุก
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
2.1.1 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อโอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลตรุ่นลายพิเศษซุปเปอร์ฮีโร่ DC justice League ขนาด 180 มล.  และ/หรือ โอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรน้ำตาลน้อยกว่า รุ่นลายพิเศษซุปเปอร์ฮีโร่ DC justice League ขนาด 180 มล. อย่างน้อย 50 บาทต่อ 1 ใบเสร็จเพื่อใช้ร่วมสนุกกับกิจกรรม โอวัลตินลายพิเศษ...ซื้อครบลุ้นรับรางวัล  
2.1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนชื่อ-นามสกุลจริง ยอดรวมในใบเสร็จนั้น และวันที่ที่ซื้อโอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลตรุ่นลายพิเศษซุปเปอร์ฮีโร่ DC justice League ขนาด 180 มล.  และ/หรือ โอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรน้ำตาลน้อยกว่า รุ่นลายพิเศษซุปเปอร์ฮีโร่ DC justice League ขนาด 180 มล. ลงบนด้านหน้าของใบเสร็จให้ชัดเจนด้วยปากกาเท่านั้น 
2.1.3 ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพโอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลตรุ่นลายพิเศษซุปเปอร์ฮีโร่ DC justice League ขนาด 180 มล.  และ/หรือ โอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต สูตรน้ำตาลน้อยกว่า รุ่นลายพิเศษซุปเปอร์ฮีโร่ DC justice League ขนาด 180 มล. คู่กับใบเสร็จที่เห็นรายละเอียดบนใบเสร็จชัดเจนเป็นหลักฐาน แล้วโพสต์ลงในช่องคอมเมนท์ใต้โพสต์กิจกรรม โอวัลตินลายพิเศษ...ซื้อครบลุ้นรับรางวัล   พร้อมใส่คำบรรยาย (Caption) ตอบคำถามว่า เปรียบตัวเองเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จัสติซ ลีก ตัวใดบนกล่องโอวัลติน เพราะอะไร และใส่ #โอวัลตินลายพิเศษ #DCJusticeLeague โดยหากผู้ร่วมกิจกรรมมีการโพสต์ภาพคู่ใบเสร็จเพิ่มให้โพสต์ตอบ (Reply) ในช่องความคิดเห็น (Comment) ของตัวเอง
2.1.4 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์ได้ไม่จำกัดโพสต์ แต่ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมและ  Caption ที่ตอบคำถามต้องไม่ซ้ำกัน
2.2 เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามข้อ 2 นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิร่วมสนุกเข้าประกวด และลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ 
2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อในบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ รูปและ Caption คำบรรยายรูปภาพที่ส่งประกวด รูป และหรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมนี้และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและหรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดในข้อ 6.13

3. ระยะเวลากิจกรรม และการตัดสินการประกวดชิงรางวัล
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดในข้อ 3.4 นี้ ที่บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 11, เลขที่ 2535 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอย 99-101) อาคารดีเคเอสเอช แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 และคัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นจำนวนตามที่ระบุในข้อ 4.  โดยพิจารณาและตัดสินกิจกรรมในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
3.3 ผู้จัดกิจกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดทั้งหมด  (ไม่รวมถึงรายชื่อผู้ชนะสำรอง) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. โดยสามารถติดตามรายชื่อผู้ชนะการประกวดได้ที่หน้าเพจ https://www.facebook.com/Ovaltinethailand  โดยผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ในการแจ้งผลการประกวดให้ผู้ชนะการประกวดรับทราบเป็นการส่วนตัวไม่ว่าทางช่องทางใด 
3.4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดจากคำบรรยาย (Caption) ที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จากหลักเกณฑ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ของรางวัล
    ของรางวัลของผู้ที่ชนะการประกวf คือ แก้วดีไซน์พิเศษรุ่นซุปเปอร์ฮีโร่จัสติซลีก (คละสีคละลาย) มูลค่า 129 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่าทั้งหมด 1,935 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
    ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะการประกวดให้ทราบล่วงหน้า

5. การรับของรางวัล 
5.1 ผู้ชนะการประกวดชิงรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเอง โดยติดต่อผู้จัดกิจกรรม แจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมใด ในลำดับที่เท่าไหร่ พร้อมแจ้งชื่อ- นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมถ่ายรูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และส่งเข้ามาทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊คเพจโอวัลติน (Inbox Message Ovaltine Thailand) ภายใน  48 ชั่วโมง โดยเริ่มนับจากหลังจากวันและเวลาที่ประกาศผลเท่านั้น หากผู้ชนะการประกวดไม่ยืนยันสิทธิและหรือไม่สามารถนำส่งเอกสารที่ได้ครบตามที่กำหนดเข้ามาตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้ชนะการประกวดท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และผู้จัดกิจกรรมจะพิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2 หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดในข้อ 5.1 นี้ แล้ว ผู้จัดกิจการรมจะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดโดยบริษัทขนส่งเอกชนภายใน  10 - 15  วันทำการ หลังจากวันที่ผู้ชนะการประกวดยืนยันตัวตนทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊คเพจโอวัลติน (Inbox Message Ovaltine Thailand) โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ชนะการประกวดได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้แลกรับของรางวัลอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ชนะรางวัลคนดังกล่าวสละสิทธิในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลดังกล่าว  
5.3 หากมีการสละสิทธิ หรือถือว่ามีการสละสิทธิในการได้รับของรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศสำรองที่ผู้จัดกิจกรรมได้เลือกไว้และที่สามารถแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้ชนะการประกวดไม่ติดต่อผู้จัดกิจกรรม หรือไม่มารับของรางวัล หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สืบเนื่องจากรางวัลที่ได้รับภายในวัน หรือเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ และไม่ประสงค์จะรับของรางวัลอีกต่อไป ผู้จัดกิจกรรมจะทำการพิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือผู้จัดกิจกรรม อาจพิจารณานำของรางวัลไปบริจาคสภากาชาด หรือสาธารณกุศล ตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควรต่อไป

6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 
6.1  ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทั้งนี้ พนักงาน และสมาชิกครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทนโฆษณาและหรือส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย Facebook เป็นของตนเอง และเปิดเป็นสาธารณะ
6.3 ขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้ 
6.4 ผู้ชนะการประกวดที่ได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ 
6.5  ผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถเลือกลายของรางวัลได้และของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนขนาด  เปลี่ยนรุ่น และหรือเปลี่ยนสี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6.6 รูปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นรูปเจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ หากมีการตรวจพบว่ารูปที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นรูปของผู้เจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ ทางผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์บอกยกเลิกการได้รับรางวัล หากมีการตรวจพบในภายหลัง
6.7 ผู้ร่วมกิจกรรมให้สิทธิที่จะใช้ ทำซ้ำ ตัดทอน ดัดแปลง โฆษณา เผยแพร่หรือทำประโยชน์อื่นใดในรูปและ Caption หรือคำบรรยายรูปภาพ (ทรัพย์สินทางปัญญา) อันเกิดมีขึ้น รวมถึงสิทธิอื่นใดที่มาจากงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแก่ผู้จัดกิจกรรม โดยผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปมาใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด
6.8 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.9 คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.10 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 
6.11 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้ 
6.12 ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
6.13 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ “ผู้จัดกิจกรรม” โทร. 02-7424330 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.