ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

ครอบครัวร้านค้าโอวัลติน มีแต่ได้

1

วิธีร่วมกิจกรรม:    
เพียงเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนผ่านทาง Line official account: ovaltineshop เพื่อร่วมกิจกรรมต่อที่ 1 รับป้ายตกแต่งร้านฟรี ซึ่งขอผ่าน Line official account: ovaltineshop และเพื่อมีสิทธิร่วมรับของรางวัลต่อที่ 2 และ ต่อที่3

ต่อที่ 1: รับป้ายตกแต่งร้านฟรี  
ระยะเวลากิจกรรม: ขอป้ายตกแต่งร้านได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึง 31 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น. 

รายละเอียดกิจกรรม 

1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนด้วยการเพิ่มเพื่อนผ่านทาง Line Official account: Ovaltineshop และกรอก ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขเลเซอร์หลังบัตร ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ประสบการณ์การตกแต่งร้านกับทีมตกแต่ง ประเภทของร้าน บริเวณที่ตั้งร้านค้า มาเพื่อลงทะเบียน โดยหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง
2. การขอรับป้าย ลูกค้าขอป้ายตกแต่ง ผ่านไลน์ (LINE) Ovaltineshop เท่านั้น โดยกรอกรหัสวันเดือนปีเกิดที่ลงทะเบียนแล้วเพื่อเข้าระบบ สามารถขอรับป้ายได้ครั้งละ 1 ชุด แต่ไม่เกิน 2 ชุดต่อสาขา ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 เวลา 00.00 น. ถึง 31 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.เท่านั้น โดยป้าย 1 ชุดประกอบด้วย ป้ายหัวร้าน ป้ายซุ้มและป้ายเมนู ทั้งนี้ร้านค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและประวัติการขอป้าย ผ่านไลน์ (LINE) Ovaltineshop
3. ระยะเวลาการจัดส่งป้ายตกแต่งร้าน ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการยืนยันขอป้ายผ่าน (LINE) Ovaltineshop
4. การตกแต่งป้าย ร้านค้าจะดำเนินการตกแต่งด้วยตัวเองเท่านั้น 
5. หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งป้ายตกแต่งตามการยืนยันสิทธิขอป้าย ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์  โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากป้ายถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งป้ายให้ลูกค้าอีกแต่อย่างใด และถือว่าลูกค้าท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับขอรับป้ายในครั้งดังกล่าว

ต่อที่ 2: “แต่งปุ๊ปรอรับปั๊ป”  
ระยะเวลากิจกรรม: ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึง 31 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น. 

รายละเอียดกิจกรรม 

1. การส่งรูปภาพเพื่อรับรางวัลต่อที่ 2 ลูกค้าต้องติดตั้งป้ายโอวัลติน ทั้ง 3 ชิ้นให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ป้ายชื่อร้าน ป้ายซุ้มและป้ายเมนู จากนั้นถ่าย 2 รูปตามกำหนดดังนี้ 
      1. รูปที่1 ต้องเห็นป้ายครบทั้ง 3 ชิ้น ประกอบด้วยด้วย ป้ายชื่อร้าน ป้ายซุ้มและป้ายเมนู ในรูปเดียวกัน
      2. รูปที่2 ต้องเห็นรหัสป้าย 5 หลัก ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของป้ายซุ้ม ตัวอย่าง: S XXXXX ซึ่งสามารถอ่านตัวเลขได้อย่างชัดเจน 
2. ส่งรูปภาพทั้ง 2 รูป มาที่ไลน์ (LINE) OVALTINESHOP ลูกค้ามีสิทธิส่งรูปภาพเพื่อรับรางวัลต่อที่2 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาการส่งรูปภาพ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตัดสิทธิการได้รับของรางวัล
3. การส่งรูปภาพเพื่อรับรางวัลต่อที่ 2 ทางทีมผู้จัดกิจกรรมจะพิจารณารูปภาพภายใน 4 วันทำการ นับตั้งแต่ลูกค้ายืนยันส่งรูปภาพเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง 
      1. กรณีรูปภาพทั้ง 2 รูปที่ส่งผ่านไลน์ถูกต้องตรงตามกำหนด ผู้จัดกิจกรรมจะส่งข้อความแจ้งการพิจารณาผ่านทางไลน์ โดยของรางวัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในระบบ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับข้อความแจ้งการพิจารณาอนุมัติ 
      2. กรณีรูปภาพทั้ง 2 หรือรูปใดรูปหนึ่งที่ส่งเข้าระบบผ่านไลน์ไม่ตรงตามกำหนด ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งผ่านไลน์เพื่อให้ทำการแก้ไข โดยลูกค้ามีสิทธิส่งรูปภาพมาใหม่ผ่านไลน์ Ovaltienshop ภายใน 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น. หากเกินกว่าเวลาดังกล่าว ระบบจะปิดรับการส่งรูปโดยอัตโนมัต
4. ชุดรางวัลต่อที่ 2 ชุด Welcome to Ovaltineshop family มูลค่ารวม 447 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์โอวัลตินเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต สูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม มูลค่ารางวัลละ 149 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล และ รางวัลเครื่องดื่มมอลต์ผสมนม ไวท์ มอลต์ ขนาด 1,000 กรัม มูลค่ารางวัลละ 149 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)จำนวน 2 รางวัล
5. หลังจากการอนุมัติของรางวัลเสร็จสิ้น ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิขอรับป้าย ภายใน 14 วันทำการ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว 
6. สามารถร่วมรับรางวัลต่อที่2 ได้เพียง 1 ครั้ง/สาขา/บัญชีไลน์
7. เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามข้างต้น นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิร่วมรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้
8. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม

ต่อที่ 3: “อีก6เดือนรับเพิ่ม”  
ระยะเวลากิจกรรม: ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00 น. ถึง 31 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น. 

รายละเอียดกิจกรรม 

1. การส่งรูปภาพเพื่อรับรางวัลต่อที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับรางวัลในต่อที่2 และต้องดูแลรักษาป้ายโอวัลติน ทั้ง 3 ชิ้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย ป้ายชื่อร้าน ป้ายซุ้มและป้ายเมนู จากนั้นถ่าย 2 รูป ดังนี้ 
      1. รูปที่1 ต้องเห็นป้ายครบทั้ง 3 ชิ้น ประกอบด้วยด้วย ป้ายชื่อร้าน ป้ายซุ้มและป้ายเมนู ในรูปเดียวกัน  
      2. รูปที่2 ต้องเห็นรหัสป้าย 5 หลัก ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของป้ายซุ้ม ซึ่งจะต้องตรงกับเลขรหัสร้านค้าที่ขอไปในตอนต้นกิจกรรม (ต่อที่1 รับป้ายตกแต่งร้านฟรี) ตัวอย่าง: S XXXXX ซึ่งสามารถอ่านตัวเลขได้อย่างชัดเจน
1. ส่งรูปภาพทั้ง 2 รูปมาที่ไลน์ (LINE)  OVALTINESHOP ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิส่งรูปภาพเพื่อรับรางวัลต่อที่3 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาการส่งรูปภาพ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตัดสิทธิการได้รับของรางวัล
2. การส่งรูปภาพเพื่อรับรางวัลต่อที่ 3 ทางทีมผู้จัดกิจกรรมจะพิจารณาภาพถ่ายภายใน 4 วันทำการ นับตั้งแต่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งรูปภาพเข้าสู่ระบบ 
      1. กรณีรูปภาพทั้ง 2 ภาพที่ส่งผ่านไลน์ตรงตามกำหนด ผู้จัดกิจกรรมจะส่งข้อความแจ้งการพิจารณาผ่านทางไลน์ โดยของรางวัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งไว้ในระบบ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้การพิจารณาอนุมัติเสร็จสิ้น 
      2. กรณีรูปภาพทั้ง 2 หรือภาพใดภาพหนึ่งที่ส่งผ่านไลน์ไม่ตรงตามกำหนด ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับข้อความแจ้งผ่านไลน์เพื่อให้ทำการแก้ไข โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิส่งรูปภาพมาใหม่ผ่านไลน์ Ovaltineshop ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. หากเกินกว่าเวลาดังกล่าว ระบบจะปิดรับการส่งภาพโดยอัตโนมัติ
3. ชุดรางวัล ต่อที่ 3 ชุด Happy Family มูลค่ารวม 1,206 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน) ประกอบไปด้วย โอวัลตินสูตร 3 ขนาด 1,000 กรัม มูลค่ารางวัลละ 149บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) จำนวน 1ถุง, ไวทมอลต์ 600 กรัม มูลค่ารางวัลละ 149 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) จำนวน 1ถุง, โอวัลติน 3in1 รสดั้งเดิม แพ็ค18 มูลค่ารางวัลละ 122 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) จำนวน 2 ถุง, โอวัลติน 3in1 Less sweet แพ็ค18 มูลค่ารางวัลละ 122 (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) บาท จำนวน 2 ถุง, โอวัลติน SOY รสดั้งเดิม แพ็ค 13 มูลค่ารางวัลละ 105 บาท (หนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)จำนวน 2 ถุง และโอวัลติน SOY Sesame แพ็ค 13 มูลค่ารางวัลละ 105 (หนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) บาท จำนวน 2 ถุง 
4. หลังจากการอนุมัติของรางวัลเสร็จสิ้น ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ ภายใน 14 วันทำการ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว 
5. สามารถร่วมรับรางวัลต่อที่3 ได้เพียง 1 ครั้ง/สาขา/ บัญชีไลน์
6. เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามข้างต้น นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิร่วมรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้
7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 

1. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเอง คือไลน์ (LINE)
3. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาของรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะเป็นของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้น
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิการขอรับป้ายและของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ 
5. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรุ่น และ/หรือ เปลี่ยนสี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6. รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
8. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 
9. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้ 
10. ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ที่ผู้จัดกิจกรรม โทร. 02-7424330 ในวันและเวลาทำการ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้บริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้ 
บริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นโดยตรง เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเช่น การลงทะเบียน การแสดงความคิดเห็น การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม หรือข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม  การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การส่งข้อซักถาม รวมถึงวิเคราะห์ วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นของบริษัทฯ 
•การบันทึกการสะสมคะแนนของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการสะสมคะแนนและการจัดส่งรางวัลให้ผู้ใช้บริการทราบ
•การบริการผู้ใช้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอวัลติน
• แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น
• เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด
• เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บิรการ
• เพื่อการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายการส่งเสริมการขายการโฆษณาและอื่นๆ
ซึ่งลักษณะข้อมูลที่ บริษัท เอ บี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัดอาจเก็บรวบรวมไว้จากผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น
    โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของข้าพเจ้าไว้ไม่เกินกว่า 6 ปีนับแต่วันที่ข้าพเจ้าให้ความยินยอม นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้า  ดังนั้น เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึง วัตถุประสงค์พร้อมทั้งทั้งมูลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดทำนโนบายความเป็นส่วนตัว คลิกที่นี่ https://ovaltine.co.th/privacy-policy-notice รวมถึงนโยบายคุ๊กกี้ คลิกที่นี่  https://ovaltine.co.th/cookie-policy-notice โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง    นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯคุณบุหงา ชิมเฟลด์ ได้ที่ bunga.gimfeld@twiningsovo.com หรือแจ้งข้อสงสัยที่ หน้าติดต่อเรา (Contact us) คลิก https://ovaltine.co.th/contact  หรือ ติดต่อศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลติน โทร 02 7424330 ระหว่างวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 17.30 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์